فروش و بازاریابی

عوامل تاثیر گذار در تجارت الکترونیک

بزرگترین و مهمترین عامل اثرگذار بر تجارت الکترونیک جلب اعتمادمشتریان می باشد. بر این اساس واضح است که در صورت جلب اعتماد مخاطبین، تجارت ما شکل خواهد گرفت. دقیقا مصداق...